ژنراتور گاز سوز در استخر و سونا ی بعثت

وضعیت پروژه: پایان یافته