ژنراتور و موتور برق های گاز سوز در بهره برداری نفت و گاز مارون

وضعیت پروژه: پایان یافته