ژنراتور و موتور برق های گازسوز در ساختمان آموزش وزارت بازرگانی

وضعیت پروژه: پایان یافته