سیستم جرقه در ژنراتورهای گازسوز (Ignition System)

واحد اصلی سیستم جرقه موتور گازسوز كه درواقع یك واحد كنترلی می‌باشد كه پالسهایی را از طریق میل بادامك و میل‌لنگ دریافت می‌كند، تشكیل شده است.

هر سیلندر یك كویل جداگانه دارد كه ولتاژ بالای آن را، این واحد كنترل تأمین می‌كند. آوانس جرقه در سیلندرها برحسب درجة میل‌لنگ از طریق یك نرم‌افزار، تنظیم می‌شود. در این سیستم سنسورهایی به‌منظور نمونه‌برداری از هر كدام از عوامل ذكر شده ازقبیل نسبت هوا به سوخت، فشار محفظه منیفولد و غیره در محلهای مورد‌ نظر تعبیه شده و خروجی تمام این سنسورها به منظور تعیین بهترین زمان جرقه‌زنی به واحد پردازشگر منتقل می‌شود و این قسمت با پردازش اطلاعات دریافتی و اطلاعاتی كه به حافظه واحد كنترل داده شده است، فرمانهای لازم را صادر می‌كند. در شكل بعد دیاگرام كنترلی سیستم جرقه‌زنی رسم شده است:

شكل2 ـ حلقه كنترلی سیتم جرقه زنی موتور گازی

ژنراتورهای گازسوز گرین پاور: از گاز طبیعی و گاز مایع برق تولید کنید.

این مقاله جزء اسناد سایت شرکت صنایع نیروگاهی پایا انرژی سبز (گرین پاور ایران) می باشد و در صورت هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع از جرائم کپی رایت محسوب می گردد!