مزايای موتورهای پایه گازسوز Dedicated
 •  اختلاط بهتر هوا با گاز طبيعي.
 • روشن شدن سريع موتور در هوای سرد.
 •  يكنواخت سوزی مخلوط و ساييدگی كمتر قطعات و نوسانات سيكليك كمتر.
 •  كاهش سر و صدا.
 •  افزايش عمر مفيد روغن.
 •  افزايش راندمان حرارتی (قابليت افزايش نسبت تراكم).
 •  ضعيف سوز كردن موتور.
 •  توليد گشتاور بالا در دور پايين و دامنه وسيع گشتاور متناسب با دور نتيجتاً گيربكس ساده‌تر.
 •  كاهش NOX همراه با كاهش دمای احتراق در حالت ضعيف سوز.
 •  توليد دوده ناچيز و كربن منواكسيد كم.
 •  قيمت سوخت و نوع سوخت و عدم نياز به مواد افزاينده جهت افزايش اكتان.

نكته: حداكثر رنج قابل قبول NOX در موتورهای گازسوز mg/m3.N 250 و O2 %5 می باشد كه توسط يك مؤسسة سوئدی ارائه شده است.

تبديل موتورهای بنزينی به موتورهای دو سوخته گاز و بنزين Bi Fuel

اگرچه تصميم‌گيری بر اين اساس شده است كه خودروهای موجود را در فاز اوليه جايگزينی سوخت به Bi Fuel تبديل شوند اما واضح است كه موتورهای بنزينی تحت اين شرايط با گاز طبيعی نقاط ضعف زير را دارا خواهند بود:

 •  كاهش قدرت قابل توجه.
 •  مصرف غيراقتصادی سوخت.
 •  افزايش آلاينده‌ها.
 •  كاهش قابل توجه عمر موتور.

تبديل موتورهای ديزل به موتورهای دو سوخته گاز و گازوئيل Dual Fuel

با كمترين تغييرات در موتور امكان‌پذير می باشد و درضمن از مزايای سيكل ديزل می توان استفاده نمود. در اين نوع موتورها سوخت گازوئيل 10 تا 20 درصد و يا كمتر و مابقی سوخت گاز طبيعي به ميزان 90 يا 80 و يا بيشتر می باشد. سيستم سوخت‌رسانی گاز طبيعي كاربوريشن بوده است و درحال حاضر كنترلهای مكانيكی تعبيه شده است كه با تغيير آن به سيستمهای كنترل الكترونيكی توانمنديهای بهتری از موتور كسب خواهد شد. در اين نوع موتورها امكان كاهش آلودگي هوا به مقدار قابل توجهی با ضعيف سوز كردن و يا EGR امكان‌پذير می باشد. مزايای اين نوع موتورها به قرار زير می باشد:

 •  افزايش راندمان حرارتی كلی تبديل سوخت به انرژی مفيد.
 •  كاهش آلاينده‌ها.
 •  افزايش دامنه كاربرد و مصرف گاز طبيعی.
 •  انتقال حرارت از موتور به خنك‌كننده در دمای ثابت نتيجتاً كاهش تنشهای حرارتی.
 •  افزايش قابليت كاردهی گازهای خروجی با استفاده از سوخت بدون گوگرد.
 •  كاهش هزينه سوخت از نظر هزينه اوليه، مواد افزاينده، آماده‌سازی حمل و نقل و غيره.
 •  عدم نياز به تغييرات مكانيكی قطعات و سازگاری موتور با سوخت CNG.

ژنراتورهای گازسوز گرین پاور: از گاز طبیعی و گاز مایع برق تولید کنید.

این مقاله جزء اسناد سایت شرکت صنایع نیروگاهی پایا انرژی سبز (گرین پاور ایران) می باشد و در صورت هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع از جرائم کپی رایت محسوب می گردد!