تلفات انتقال و توزيع برق و حرارت چیست؟

تلفات انتقال و توزيع به كل تلفاتى كه در اثر انتقال و توزيع برق و حرارت صورت مى گيرد، اطلاق مى گردد. در مورد برق، تلفات ترانسفورماتورها را كه به عنوان بخشى از نيروگاه در نظر گرفته نمى شوند را نيز شامل مى شود.تلفات توزيع برق در هر نقطه از جهان از % 7 تا % 15 عرضه برق را شامل مى شود. مقد ار تلفات عمدتاً تابع وسعت كشور(طول خطوط انتقال برق)، ولتاژ انتقال و توزيع و كيفيت شبكه مى باشد. در برخى كشورها، بخش عمد ه اى از تلفات شبكه برق مربوط به برق دزد ى يا انشعابات غير مجاز است كه به اين تلفات، گاهى تلفات غير فنى نيز اطلاق مى گردد. در خصوص حرارت، تلفات توزيع حدود % 15 است. حرارت معمولاً فقط در فواصل نزديك توزيع مى شود، در غير اين صورت انتقال آن غير بهينه خواهد بود.