حرارت چیست؟

حرارت نيز همانند برق، حامل انرژى است كه در درجه اول براى گرم كردن محيط و نيز فرآين دهاى صنعتى مورد استفا ده قرار م ىگيرد. تاريخچه حرارت تقريباً به قدمت تاريخ بشريت است و با كشف آتش آغاز گرديد. حرارت نيز به صورت انرژى اوليه و ثانويه توليد مى شود. حرارت اوليه از منابع طبيعى مانند نيروى زمين گرمايى و حرارت خورشيدى به دست مى آيد. حرارت ثانويه از شكافت سوخت هاى هسته اى، و سوزاندن سوخت هاى قابل احتراق اوليه نظير زغا لسنگ، گازطبيعى، نفت، انرژى هاى تجديدپذير و پسماند ها به دست مى آيد. از تبديل برق به گرما در بويلرهاى الكتريكى يا پم پهاى حرارتى نيز حرارت توليد م ىشود. حرارت را م ىتوان درجا توليد و مصرف نمود و يا از طريق سيستم لول هكشى به ساختمان هاى دور از نقطه توليد انتقال داد.