برق چيست؟

برق يكى از حاملهاى انرژى با كاربر دهاى گسترده است. برق تقريباً در كليه فعاليت هاى انسانى شامل توليد صنعتى، مصارف خانوار، كشاورزى و تجارى براى به حركت درآوردن ماشين آلات، روشنايى و گرمايش مورد استفاد ه قرار مى گيرد. نخستين مطالعات پدي ده برق در ابت داى قرن هف دهم آغاز گرديد و تا به امروز نيز اد امه د ارد. آغاز كاربرد صنعتى برق را مى توان سال 1879 زمانى كه توماس آلوا اديسون، لامپ روشنايى را اختراع و آن را به صورت عمومى عرضه نمود، دانست. از آن زمان تا به حال، كاربرد برق در حال افزايش بود ه و در زندگى روزمره، اهميت يافته است. برق به صورت انرژى اوليه و ثانويه توليد مى شود. برق اوليه از منابع طبيعى مانند آب، باد، خورشيد، جزر و مد و امواج دريا به دست مى آيد. برق ثانويه از حرارت شكافت سوخت هاى هسته اى، از حرارت زمين گرمايى(ژئوترمال) و حرارت خورشيدى و از سوزاندن سوخت هاى قابل احتراق اوليه مانند زغال سنگ، گازطبيعى، نفت و انرژى هاى تجديدپذير و پسمان دها توليد م ىشود. برق پس از توليد، از طريق شبك ههاى انتقال و توزيع ملى يا بين المللى به مصر فكنندگان نهايى توزيع مى گردد.

همانگونه كه پيشتر اشاره شد، برق تقريباً در كليه فعاليت هاى بشرى مورد استفاد ه قرار مى گيرد. برق در منازل براى حرارت، روشنايى و را هاند ازى لوازم خانگى كاربرد دارد. در محل كار، براى راه ان دازى ماشي نها در كارخانجات، رايان هها در ا دارات و تجهيزات در بيمارستان ها به كار مى رود. در حمل و نقل، كشاورزى و ساير بخش هاى اقتصاد نيز برق كاربرد د ارد.

البته كاربرد وسيع برق در گزارش هاى آمارى نيز مشهود است. سهم برق از مجموع 15 در سال 2001 افزايش يافته، كه در / 9 در سال 1973 به % 6 / مصرف نهايى در دنيا از % 6 ميان كليه سوخت ها بيشترين افزايش را د اشته است. در سال هاى اخير، صنعت برق دستخوش تحولات عظيمى شد ه است. بازار برق در حال آزادسازى است، گازهاى گلخان هاى بايد كاهش يابد. بنابراين، با افزايش نقش برق، حتى نياز به دا د ههاى مطمئن و دقيق توليد، ظرفيت تولي دى و نيز مصرف برق براى مديريت توسع ه آتى و تضمين امنيت عرضه به بهينه ترين صورت ممكن، بيش از پيش ضرورت م ىيابد. خاموشى هاى اخير در نقاط مختلف جهان (از جمله آمريكاى لاتين، آمريكاى شمالى، اروپا و غيره) نياز به داد ه هاى موثق، تفصيلى و به موقع برق را بيش از پيش مورد تأكيد قرار می دهد.