حامل هاى انرژى اوليه و ثانويه كدامند؟

حامل هاى انرژى يا مستقيماً از منابع طبيعى استخراج يا گرفته م ىشوند (و از اين رو به آن انرژى اوليه گفته مى شود) مانند نفت خام، زغال سنگ سخت و گاز طبيعى و يا از حامل هاى اوليه توليد مى شوند. كليه حامل هاى انرژى كه اوليه نيستند، بلكه از حامل هاى انرژى اوليه توليد م ىشوند حامل هاى ثانويه ناميده مى شوند. انرژى ثانويه از تبديل انرژى اوليه يا ثانويه به دست مى آيد.

برق توليد ش ده از احتراق نفت كوره، نمون هاى از آن است. نمون ههاى ديگر شامل فرآور ده هاى نفتى (حامل ثانويه) حاصل از نفت خام (حامل اوليه)، كك كوره هاى كك سازى (حامل ثانويه) حاصل از زغال سنگ كك شو (حامل اوليه)، زغال چوب (حامل ثانويه) به دست آمده از سوخت هاى جنگلى (حامل اوليه) و ساير موارد مى باشند.