منظور از سوخت و انرژى چيست؟

در واژه نامه هاى انگليسى واژه سوخت به عنوان هر ماده اى كه به عنوان منبع حرارت ياانرژى قابليت احتراق د اشته باشد، تعريف مى شود. حرارت از فرآيند احتراق كه طى آن كربن و هيدروژن موجود در ماد ه سوختى با اكسيژن تركيب شد ه و موجب آزاد شدن

حرارت مى شود، به دست مى آيد. تأمين انرژى به صورت حرارت يا توان و به صورت مكانيكى يا الكتريكى، دليل اصلى احتراق سوخت است. اصطلاح انرژى اگر در آمار انرژى به مفهوم دقيق استفا ده شود، صرفاً به حرارت و توان اطلاق مى شود، ليكن توسط بسيارى از اشخاص به صورت غيردقيق براى سوخت ها نيز استفاده مى گردد.