گاز كلاهك گاز (GAS CAP GAS)

 گاز كلاهك به گازي گفته مي شود كه در كلاهك گاز محبوس شده باشد.

كلاهك (CAG CAP)

حجمي از لايه مخزن در اعماق زمين را كلاهك گاز و يا گنبد گاز (GAS DOME) ناميده اند كه در آن گاز در بالاي نفت جمع شود. معمولا مرتفع ترين ، يا يكي از مرتفع ترين مناطق لايه مخزن محسوب مي گردد.