پیشگیریها پس از استارت زدن موتور برق یا ژنراتور

پیشگیریها و کنترلهایی که بعد از استارت زدن موتور-ژنراتور باید صورت گیرد:

-       موتور-ژنراتور را از نظر هر گونه صداهای غیر عادی با ارتعاش کنترل کنید.

-       سیستم دود را از نظر نشتی کنترل کنید.

-       عملکرد دستگاه را از طریق صفحه نمایش کنترل کنید.

-       دمای موتور و فشار روغن را کنترل کنید. فشار روغن باید 10 ثانیه پس از کارکرد دستگاه به اندازه نرمال برسد.

-       فرکانس و ولتاژ خروجی دستگاه را با استفاده از صفحه نمایش، کنترل کنید. ولتاژ را کنترل کنید. ولتاژ بین فازها باید 400 ولت و ولتاژ بین فاز ونول بایستی 230 ولت باشد. در دستگاههای مجهز به گاورنر مکانیکی، فرکانس بایستی 52-51 هرتز و در دستگاههای مجهز به گاورنر الکتریکی فرکانس بایستی 50 هرتز باشد.

-       در صورت سرد بودن موتور، موتور-ژنراتور را به مدت 5 دقیقه در حالت بدون بار بکار بیاندازید و وقتی موتور گرم شد، آن را تحت بار قرار دهید.

موتور-ژنراتور را بطریق زیر تحت بار قرار دهید:

-       کلید قطع کن جریان خروجی ژنراتور واقع در تابلو برق را در حالت "ON" قرار دهید.

-       قطع کن های جریان بار( یا فیوزهای ) موجود در تابلو توزیع( مدار فرمان) را یک به یک در روی موقعیت "ON" قرار دهید.

بدین روش ژنراتور بطور ناگهانی تحت بار کامل قرار نمی گیرد. در غیر اینصورت موتور از کار افتاده یا عایق کاری سیم پیچی دچار عیب شده و یا می سوزد.

-       قبل از خاموش کردن ژنراتور، کلید قطع کن مدار خروجی ژنراتور واقع در تابلو برق را در موقعیت "Off" قرار دهید.

-       به منظور خنک کاری، موتور را در حالت بدون بار به مدت 5 دقیقه بکار گیرید و سپس خاموش کنید.

قبل از برطرف کردن ایرادات دستگاه، در صورت وجود عیب، هرگز دستگاه را به کار نیاندازید.