مشخصات سوخت و روغن موتور در موتور ژنراتور

مشخصات سوخت و روغن موتور در موتور ژنراتور گازسوز:

سوخت رسانی:

مشخصات سوخت موتور-ژنراتورهای گازسوز:

موتور-ژنراتورهای گازسوز شرکت گرین پاور قابلیت تولید توان با گاز طبیعی با فشار Psi 25/0 یا 7 اینچ ستون آب یا mbar17را دارد. مشخصات پیشنهادی برای سوخت گاز به شرح زیر می باشد:

1)     متان با درصد مولی حداقل 82

2)     ارزش حرارتی ناخالص بین 8700 الی 9400kcal/m3

 

مشخصات روغن موتور:

همواره از روغنهایی با کیفیت و درجه 10W40 در ژنراتورهای گازسوز (که مطابق با مشخصات جدول زیر میباشند)، استفاده کنید.

هشدار:همواره مطابق با محدوده دمای محیطی که دستگاه در آن کار خواهد کرد، طبق جدول زیر از روغن با درجه ویسکوزیته مناسب استفاده نمائید.