تبدیل واحدهای الکتریکی در انتخاب توان ژنراتور


Kilo Volt Amperes

kVA

کاوا (کیلو ولت آمپر)

KiloWatts (1000 watts = 1 kW)

kW

کیلوات

Ampere (Volt-Amperes or Current)

I

آمپر

Volts

V

ولت

Power Factor

PF

ضریب توان

Percent Efficiency

%EFF

راندمان

Horse Power

HP

اسب بخار

 

محاسبه توان مورد نیاز:

در حالت تکفاز:                                                                        220xI= kW= VxI

در حالت سه فاز:                                                        kW=√3xVxIxPF=√3x380xIx0.8

 

تبدیل kW به KVA

برای تبدیل کیلووات به کاوا از فرمول زیر استفاده کنید:

                                                                                             kW=KVAxPF 

                                                                                            kW=KVAx0.8