ساسات در موتور چیست؟

ساسات در موتور ژنراتورهای گازی و بنزینی به دکمه دریچه هوای میکسر گاز یا کاربراتور می‌گویند.

با بستن این دریچه جلوی ورود هوا به کاربراتور گرفته شده، در نتیجه گازی که وارد موتور می‌شود از لحاظ سوخت قویتر شده، موتور بهتر روشن می‌شود.