موتور احتراق تراکمی چیست؟

موتور اشتعال تراکمی یا Compression ignitionبه موتورهای درونسوزی گفته می‌شود که در آن‌ها مخلوط کاملاً آمیخته سوخت و هوا تا آستانه نقطه خود اشتعالی متراکم می‌شوند. همانند دیگر انواع احتراق، طی یک واکنش گرمازا، انرژی شیمیایی سوخت آزاد می‌شود و در موتور تبدیل به کار و گرما می‌گردد. اساس کارکرد دیزل ژنراتورها با سوخت گازوییل برا این پایه می باشد