تفاوت موتور برق بنزینی و گازی در چیست؟

تفاوت موتور برق های بنزینی و گازی به نوع سوخت بنزین و گاز بر میگردد که به شرح زیر می باشد:

1- در موتور برق های بنزینی ، بنزین باعث روان شدن روغن می گردد و به مرور زمان از خاصیت و کیفیت روغن می کاهد و کاهش کیفیت روغن باعث کاهش دوام قطعات میگردد.

2- سوخت بنزین در باک و مجاری سیستم سوخت رسوب کرده و نیاز به تعمیرات و نگهداری را افزایش می دهد.