سر بندی ترمینالهای موتور سه فاز در حالت ستاره- مثلث

موتور‌های سه فاز القایی از نوع روتور قفسه‌ای در مجموع دارای ۳ سری سیم پیچ هستند که در نهایت این سه سری سیم پیچ بر روی بدنه خارجی موتور در قسمتی با نام ترمینالهای موتور یا تخته کلم جمع می‌شوند. در این مطلب به سربندی ترمینال‌های موتور سه فاز در حالت ستاره- مثلث می‌پردازیم.
سرویس آموزش و آزمون برق نیوز:  موتور‌های سه فاز القایی از نوع روتور قفسه‌ای در مجموع دارای ۳ سری سیم پیچ هستند که در نهایت این سه سری سیم پیچ بر روی بدنه خارجی موتور در قسمتی با نام ترمینالهای موتور یا تخته کلم جمع می‌شوند.
 
در این حالت بر روی تخته کلم موتور ما ۶ سر (۶ عدد ترمینال) خواهیم داشت.

تصویر تخته کلم موتور سه فاز با ۶ عدد ترمینال

سر بندی ترمینالهای موتور سه فاز در حالت ستاره- مثلث
سر بندی ترمینالهای موتور سه فاز در حالت ستاره- مثلث
 


برای راه اندازی یک موتور سه فاز ما به سه عدد خظ سه فاز احتیاج خواهیم داشت، ولی اینجا ۶ ترمینال در دسترس است!

راه حل این اتصال این است که ۶ سر اتصال را به سه سر تبدیل کنیم.

روش اول این است که سیم پیچهای موتور را به صورت ستاره اتصال دهیم.

روش اتصال ترمینالهای موتور به صورت ستاره به این صورت است.

سر بندی ترمینالهای موتور سه فاز در حالت ستاره- مثلث
 
 سر بندی ترمینالهای موتور سه فاز در حالت ستاره- مثلث

اتصال ستاره موتور سه فاز


روش دوم این است که سیم پیچهای موتور را به صورت مثلث اتصال دهیم.

روش اتصال ترمینالهای موتور به صورت مثلث به این صورت است.

سر بندی ترمینالهای موتور سه فاز در حالت ستاره- مثلث
 
سر بندی ترمینالهای موتور سه فاز در حالت ستاره- مثلث

اتصال مثلث موتور سه فاز


چه زمانی میتوانیم اتصال ترمینالهای موتور سه فاز را ستاره کنیم؟

زمانی که توان موتور بیشتر یا کمتر از ۴ کیلو وات باشد می‌توان آن را ستاره نموده و به سه فاز متصل نمود.

البته در حالت ستاره از تمام توان موتور نمی‌توان استفاده کرد.

چه زمانی می‌توانیم ترمینالهای موتور را مثلث کرده و به برق سه فاز وصل کنیم؟

زمانی که بخواهیم از تمامی توان موتور استفاده کنیم آن را به صورت مثلث راه اندازی می‌کنیم.

معمولا زمانی که توان موتور کمتر از ۴ کیلو وات باشد می‌توان آن را به صورت مثلث پیکربندی و راه اندازی نمود و برای توان‌های بالاتر ممکن است این امر امکان داشته باشد، ولی از نظر فنی درست نیست.

آیا همیشه در موقع راه اندازی از ستاره به مثلث یا بر عکس بایستی این ۶ ترمینال را ازنظر اتصال تغییر وضعیت داد؟

خیر می‌توانیم از سه عدد کنتاکتور استفاده کنیم و به کمک این سه عدد کنتاکتور و بدون استفاده از روش تغییر اتصالها، موتور را ستاره یا مثلث کرد.