مدیران توزیع برق تهران بزرگ: ما در خاموشی‌ها بی تقصیریم.

به گزارش برق نیوز، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ گفت: علت خاموشی‌های به وجود آمده سقوط اشجار بر روی کابل‌ها و تاسیسات شبکه برق رسانی می‌باشد.
 
معاون بهره برداری و دیسپاچینگ هم  اظهار کرد : با توجه به بارش سنگین برف بیش از ۲۰۰۰ نیروی عملیاتی در سطح شهر تهران در حال نیرورسانی می‌باشند.

 وی در ادامه افزود: مشکلات خاموشی بوجودآمده ناشی از عوامل محیطی می‌باشد.