فناوری نانو در خطوط برق

به گزارش تاسیسات نیوز، با توجه به ارزش انرژی و پیامدهای زیست محیطی ای که افزایش تلفات به همراه دارد، لازم است اقدامات مؤثری در زمینه کاهش تلفات صورت گیرد.
روش هایی مانند پوشش دهی خطوط انتقال با فناوری نانو که شرح کارایی آن در ادامه آمده است، می تواند ضمن کاهش تلفات و صرفه جویی در مصرف منابع سوخت کشور، کاهش آلودگی هوا و افزایش ظرفیت بهره برداری از خطوط را به همراه داشته باشد.
مشکلی که در شبکه قدرت ایران وجود دارد، عدم وجود اطلاعات کافی در مورد تلفات است. به عنوان مثال در مورد میزان تلفات کرونای خطوط فشار قوی اطلاعاتی در دست نیست.
این در حالی است که با افزایش سطح ولتاژ خطوط، تلفات کرونا از اهمیت زیادی برخوردار می ­شود.هر چند محاسبه دقیق میزان تلفات شبکه از اهمیت بسیار زیادی در برنامه ریزی صحیح جهت بهینه نمودن تلفات دارد اما به کارگیری روش هایی مانند پوشش دهی خطوط انتقال با فناوری نانو که شرح کارایی آن در ادامه آمده است، می تواند ضمن کاهش تلفات و صرفه جویی در مصرف منابع سوخت کشور، کاهش آلودگی هوا و افزایش ظرفیت بهره برداری از خطوط را به همراه داشته باشد.
اضافه کردن این پوشش ها به خطوط انتقال نیرو باعث بهبود دفع حرارتی شده و در نتیجه ظرفیت انتقال توان را افزایش می دهد. به علاوه این پوشش ها قادر به کاهش مقاومت خطوط بوده و میزان تلفات انرژی را کاهش می دهند.
بدین ترتیب هزینه های انتقال نیرو ناشی از تلفات انرژی و احداث خطوط جدید به دلیل قابلیت بیشتر انتقال توان از خطوط موجود، کاهش یافته و صرفه جویی قابل توجهی به همراه خواهد داشت.