اضافه ولتاژ در اثر صاعقه

صاعقه از سه طریق می‌تواند موجب بروز اضافه ولتاژ در سیستم‌های الکتریکی شود : کوپلاژ مقاومتی، کوپلاژ سلفی و کوپلاژ خازنی. در ادامه با این سه روش آشنا خواهید شد.
سرویس آموزش و آزمون برق نیوز: صاعقه از سه طریق می‌تواند موجب بروز اضافه ولتاژ در سیستم‌های الکتریکی شود

۱ - کوپلاژ مقاومتی

وقتی که صاعقه به ساختمانی ضربه می‌زند، جریانی که به زمین تخلیه می‌شود پتانسیل زمین را در سیستم‌های برق و دیتا، تا چند صد کیلو ولت افزایش می‌دهد. این امر موجب می‌شود بخشی از جریان صاعقه از طریق هادیهای ورودی- خروجی، به ساختمانهای دیگر منتقل شود.

۲ – کوپلاژ سلفی (مغناطیسی)

عبور جریان صاعقه از یک هادی و یا از کانال تخلیه خود، ایجاد یک میدان شدید مغناطیسی می‌نماید. وقتی که خطوط میدان، هادیهایی را که تشکیل لوپ داده اند قطع کند، در آن‌ها ولتاژی معادل چند ده کیلو ولت القاء می‌شود.

۳ – کوپلاژ خازنی (الکتریکی)

کانال صاعقه در نزدیکی نقطه تخلیه، یک میدان شدید الکتریکی ایجاد می‌کند. کابل‌ها و هادی‌ها، مانند صفحات خازن و هوا نیز عایق دی الکتریک آنهاست، بدینصورت علیرغم عدم برخورد صاعقه به ساختمان، کابل‌ها تحت یک ولتاژ بالا قرار می‌گیرند.