مقاومت بدن انسان در مقابل جریان برق

بدن انسان مانند اجسام هادی، جریان برق رو از خود عبور میدهد و با توجه به اینکه در چه وضعی قرار گرفته باشد جریان کم یا زیاد از بدن عبور می‌کند.
به گزارش برق نیوز، مقاومت بدن از دو قسمت تشکیل می‌شود:

۱ مقاومت داخلی
منظور مقاومت اعضای زیر پوست می‌باشد .. این مقاومت در حدود ۱۳۰۰ تا ۳۰۰۰ اهم بسته به افراد مختلف تغییر می‌کند.
۲مقاومت خارجی
همان مقاومت پوست بدن می‌باشد که تا چه حد پوست بدن با سیم حامل جریان برق در تماس باشد این مقاومت تغییر می‌کند.
همچنین مقاومت خارجی بدن در محل‌های که پوست دارای ضخامت بیشتری است مانند کف پا‌ها بیشتر و در جاهای که پوست نازک است مانند لاله گوش مقاومت حداقل می‌باشد.
خشک بودن و یا مرطوب بودن پوست نیز در مقاومت خارجی بسیار موثر است چنانکه گفتیم هر چه سطح تماس پوست با سیم برق بیشتر باشد شدت برق گرفتگی نیز بیشتر است. مثلا اگر شخصی نک انگشت او سیم حامل جریان رو لمس نماید کمتر از شخصی که سیم حامل جریان با کف دستش تماس پیدا کند آسیب می‌بیند و دچار شک الکتریکی ضعیف تری می‌شود.
همچنین سعی کنید همیشه با دست راست با برق کار کنید، زیرا دست چپ به قلب نزدیک‌تر است احتمال برق گرفتگی و صدمه دیدن قلب در لمس برق با دست چپ بیشتر است.